projektek

Nemzetközi tapasztalatcsere

A projekt célja olyan térségek közötti együttmûködések kialakítása és elindítása volt a környezõ országok (Szlovákia - Felvidék, Románia – Partium, Szerbia - Vajdaság, Horvátország) innovációra fogékony társadalmi rétegével, amelyek alapján a Nyugat-Dunántúl térségében az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta összegyûlt ismeretek, innovatív, kooperatív gyakorlatok átadhatóak. Ezáltal lehetõvé válik a szomszédos országok határ menti térségében élõkkel való szorosabb együttmûködés és „együtt-fejlõdés”.

A projekt keretében sor került a szomszédos országokban egy fórumsorozat tartására, amely programok megalapozták a Nyugat-Dunántúlon lezajlott tanulmányutak szakmai tartalmát a fórumokon megismert helyi közösségek érdeklõdési körének megfelelõen. 

 

Partnerség
Vezetõ partner: Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
Partnerek: Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület, romániai, ukrán, szlovákiai és szerbiai magyar közösségek, LEADER akciócsoportok, egyéb közösségépítõ szervezetek, szervezõdések.

 

Elkészült / elkészülõ anyagok:
A projekt keretében lezajlott fórumok és tanulmányutak tapasztalatai, valamint hasznos, jó példával szolgáló és lélekmelegítõ pillanatai kiadvány formájában jelentek meg 2015 tavaszán.

 

Tények és adatok:
Keretprogram: „Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttmûködés végrehajtásához 2012-tõl nyújtandó támogatások”
Vezetõ Partner: Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
Idõtartam: 2014. I. negyedév - 2014. IV. negyedév
Igényelt támogatás: 44 800 000.-Ft
Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. költségvetése: 44 800 000.-Ft

 

 

A határon túlról bekapcsolódott szervezetek

 

Magyarkanizsa és térsége (Szerbia)

Magyarkanizsa közigazgatási területe 13 települést ölel fel a Tisza mentén, melynek gazdasági és kulturális központja a mintegy 11 ezer lakosú Magyarkanizsa városa. A kistérségben élõ 25 ezer lakos többsége mezõgazdasági termelésbõl él, de jelen van az ipari termelés és a mezõgazdasági feldolgozóipar is pl. (fûszerpaprika-feldolgozás, zöldség- és gyümölcsfagyasztó kapacitások). A gyógyfürdõi szolgáltatások, amelyek a termálvizet hasznosítják, több mint száz éves hagyományra tekintenek vissza.

A helyi közösséget erõsíti a Zöld Világ Egyesület, amely környezetvédelmi non-profit szervezetként a lakosság környezettudatosságát kívánja erõsíteni, a gyermekeknek szóló – oktató jellegû – kirándulások, versenyek, pályázatok elindításán, szervezésén keresztül.

Szintén helyben mûködik a Meta terra független civil szervezet, amelynek célja, hogy segítse a helyi termelõk és fogyasztók közötti kapcsolatot, ezáltal növelje a helyben elõállított élelmiszerek fogyasztását, mégpedig a Kanizsai Kosár kezdeményezésen keresztül. A programban résztvevõk és egyúttal a közösség tagjai elkötelezettek a környezettudatosság és az egészséges élelmiszer elõállítása és fogyasztása iránt.

 

Sajó-Rima ETT (Szlovákia)

A Sajó-Rima Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Együttmûködési Csoportosulása a Sajó és a Rima folyók vízgyûjtõ területén mûködik, és egyesíti a vidéken található önkormányzatokat. A csoportosulás vezértelepülése magyar oldalon Ózd és Putnok városa, míg Szlovákiában Rimaszombat (Rimavská Sobota) és Tornalja (Tornaµa) települések mutatnak példát a környezõ falvaknak.

Az ETT azzal a céllal jött létre és mûködik, hogy a térségben minél több segítséget nyújthasson a munkahelyek megõrzésére és újak létrehozására, a fenntartható közlekedés javítására, a környezetvédelemre, valamint a helyi gazdaság fejlesztésére.

A szlovákiai Rimaszombat a Gömöri-medence északi peremén, a Rima-folyó völgyében fekszik. Nevét szombati napokon tartott hetivásárairól kapta, és az élelmiszeripar mai napig meghatározó jelentõséggel bír: tejgyár, dohánygyár, cukorgyár, sörgyár, húsfeldolgozó üzem, malom és pékség mûködött vagy jelenleg is mûködik a városban.

Tornalja a Sajó völgyében fekszik, a Túróc-patak torkolatának. A térségben kiváló adottságok vannak a kisléptékû turizmus fejlõdésének, a kisebb gazdaságok és családi vállalkozások elindulásának, amelyek a gazdag mezõgazdasági hagyományokra épülve a kor igényeinek megfelelõ módon mûködhetnek, megteremtve ezáltal is a jó minõségû termények, termékek helyben való felhasználásának feltételeit.

 

Pozsony Megyei Önkormányzat és a Podhoran helyi akciócsoport – polgári társulás (Szlovákia)

Bratislavský samosprávny kraj, obèianske zdru¾enie Podhoran a miestna akèná skupina Podhoran

A Pozsony Megyei Önkormányzat Szlovákia nyugati-délnyugati részén terül el, a valamikori dunamenti és a Borostyánút nevû kereskedelmi útvonalak találkozásánál. 3 térséget foglal magába: a Dunamenti-alföldet, a Kis-Kárpátokat és a Záhorie nevû területet. Az ország egyik fõ gazdasági központja, és a megye változatos földrajzi adottságainak köszönhetõen vonzó turisztikai célpont is: népszerû a viziturizmus, a természetjárás, a kulturális értékek felkeresése és a gasztronómiai programok. Mezõgazdasági szempontból a megye keleti és nyugati sík területek jelentõsebbek (Dunamenti-alföld és Záhorie).

A megye délnyugati részén – a Záhorie térségében, a Kis-Kárpátok nyugati lejtõin – található a Podhoran helyi akciócsoport és polgári társulás, amely 2007-ben alakult meg 14 településsel, 13 civil szervezettel és 6 vállalkozással. A térség érdekessége, hogy számos helyi, országos jelentõségû és nemzetközi szintû védett természeti területet és védett madárfészkelõ helyet mondhat magáénak.

A HACS tevékenységei, céljai közé tartozik a térség vonzerejének növelése, az alapszolgáltatások és a kommunális infrastruktúra fejlesztésével, továbbá a vidéki turizmus fejlesztéséhez a feltételek megteremtése, támaszkodva a térség gazdag kulturális és történelmi, valamint természeti adottságokra és együttmûködési lehetõségekre.

Ennek köszönhetõen is 2014-ben sikerült bevezetni a regionális védjegyet „Regionálny produkt Záhorie” (Záhorie regionális termék) néven, összesen 23 termékkel, szálláshellyel, és turisztikai szolgáltatóval.

 

Érmelléki Gazdák Egyesülete (Románia)

A 2013-ban létrejött egyesületnek az a célja hogy, támogassa az érmelléki kistérségben élõ magyar gazdák tevékenységét. Az egyesület partnerszervezete az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületének, mely kiváló kapcsolatokat tart fent a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztetõ Fórumával, a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a Földmûvelésügyi Minisztériummal.

Az egyesület tevékenységéhez tartozik:

  • az érmelléki gazdák által megtermelt áruk eladásának segítése, piacteremtés és magyarországi értékesítési lehetõségek biztosítása,
  • kapcsolatteremtés a régió gazdái között,
  • kapcsolatépítés és együttmûködés magyarországi gazdaszervezetekkel,
  • mûtrágya, vetõmag, növényvédõ-szerek beszerzésében való segítség,
  • szakmai konferenciák és képzések, tanfolyamok megszervezése,
  • támogatási, pályázati lehetõségek kiaknázásában való segítségnyújtás
  • térségre jellemzõ szántóföldi, kertészeti, gyümölcs- és szõlõtermesztési kultúrák támogatása, az állattartással és méhészettel foglalkozó gazdák segítése

 

Prigorje – Zagorje” elnevezésû helyi akciócsoport (Lag Prizag) Novi Marof

A “Prigorje – Zagorje” elnevezésû helyi akciócsoportot (HACS) 2010-ben alakult, Horvátországban ötödikként. A HACS 11 települési önkormányzatot foglal magába, mintegy 35 800 lakossal. A LAG PRIZAG három megye határán helyezkedik el az ország északnyugati részén. A kiadvány készítésének idején 51 a gazdasági, civil és a közszférában tevékenykedõ tagot számlál.

A szervezet legfontosabb tevékenységei közé tartozik a LEADER megközelítés alkalmazása a vidékfejlesztésben, tapasztalatcsere és jó gyakorlatok kölcsönös megismerése az EU más országainak helyi akciócsoportjaival. Az elmúlt két évben a HACS részt vett az IPARD (horvát elõcsatlakozási program) végrehajtásában is.

Az önkormányzatok többségének fontos célja a vidéki turizmus és a mezõgazdaság, ezen belül is a szõlõtermesztés, a gyógynövény-feldolgozás, a sajt- és mézkészítés fejlesztése.

 

Helyi akciócsoport Öreg Feketevíz és Dudvág helyi akciócsoportok (Szlovákia)

Miestna akèná skupina Stará Èierna voda és Miestna akèná skupina Dudváh

Az Öreg Feketevíz helyi akciócsoport a Dunamenti-alföldön (Podunajská ní¾ina) helyezkedik el, a Nagyszombat megyében (Trnavský kraj), ezen belül is a Galántai és Dunaszerdahelyi járások határán. A Dudvág helyi akciócsoport az elõbbi HACS mellett helyezkedik el a Galántai járásban. A két szervezet 18 települést foglal magába, mintegy 28.000 lakossal. Mindkét akciócsoport 2008-ban alakult meg polgári társulásként.

A térségre jellemzõ a meleg és száraz éghajlat. A környék gazdag kulturális emlékhelyekben, és egyedi természeti adottságokkal rendelkezik. A növénytermesztésnek, ezen belül is az olajos magvak, gyümölcsök és zöldségek termesztésének több évszázados hagyománya van, ennek köszönhetõen is a helyi lakosok szívesen és eredményesen gazdálkodnak. A két akciócsoport egyik fontos kezdeményezése a Malodunajsko-Galantsko (Kis-Duna - Galánta) regionális védjegy bevezetése, amely szimbolizálja a térség speciális adottságait egy stilizált malomkerék formájában. Ez arra utal, hogy valaha fontos szerepet játszott a gazdasági életben a malomipar és a növénytermesztés: egykor Szlovákián belül a legtöbb vízimalom éppen ezen a területen mûködött. Védjeggyel rendelkezik többek között baromfitenyésztõ és gyümölcstermelõ, zöldségtermesztõ, gyümölcsfeldolgozó, bõrdíszmûves, mézes, pékáru készítõ, burgonyalepény és palacsinta készítõ, dísznövény termesztõ, húsfeldolgozó, szálláshely és vendéglátóhely is.

 

Fogadó térségek és szervezetek

 

Hegypásztor Kör – Oszkó

Egyesületünk hagyományõrzéssel, a szõlõhegy értékeinek, a népi építészetnek éltetésével foglalkozik immáron 30 éve.

A zsúpkészítést a helyi idõsektõl megtanulva máig is fontos tudásként õrizzük és használjuk is. Ehhez kapcsolódóan néprajzi táborokat szervezünk nyaranta, ahol fiatalok tapasztalhatják és tanulhatják meg a boronafalú pincék építésének lépéseit.

Az iskolás korosztály számára erdei iskola formájában nyújtunk segítséget a környezetei nevelésben.

A kézmûvességet, mint alapvetõ emberi tevékenységet is rendszeresen a gyermekek programjának részévé tesszük.

Tágabb környezetünk, a Vasi Hegyhát szellemi kulturális kincseit feltérképezve mutatjuk be vidékünk értékeit.

 

Pannon Helyi Termék Klaszter

Alapvetõ célunk a Nyugat-Magyarországon fellelhetõ és elõállítható mezõgazdasági és kézmûipari termékek összegyûjtése, fejlesztése, hatékonyabb elõállításuk ösztönzése, egységes arculatú megjelenítése, piacra jutásuk segítése. Magyarországon nonprofit szervezetként az elsõk között karoltuk fel a helyi termékek ügyét. A hatékonyabb együttmûködés érdekében 16 szervezettel (népmûvészeti egyesületek, falusi turizmus szövetségek, vidékfejlesztési civil szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati társulások) közösen létrehoztuk a Pannon Helyi Termék Klasztert.

Mára már több mint félszáz tagunk van: hagyományos élelmiszer elõállítók, mezõgazdasági termelõk, kézmûvesek.

Szombathelyen az agrárkamarával közösen helyi termelõi piacot üzemeltetünk, melyet heti rendszerességgel megszervezünk. Továbbá termelõink termékeit bevásárló közösségek segítségével juttatjuk el közvetlenül a fogyasztóhoz.

Nagy hangsúlyt fektetünk a termelõk képzésére: szakmai képzések, tanulmányutak, benchmarking klub formájában. Az értékesítést elõsegítendõ a fogyasztók körében is tartunk tudatformáló elõadásokat.

 

Õrségi Nemzeti Park

Az Õrség hazánknak az a tája, ahol a lakosság nagy része a honfoglalás óta egy helyben él. Ez a vidék a jó levegõjû erdõk, a dús füvû ligeterdõk hazája. A természeti és a kulturális értékek védelmére az Õrségi Nemzeti Park ügyel. A kulturális értékek közül kiemelkedik az Õrségi Népi Mûemlék-együttes, mely berendezett lakó és gazdasági épületekkel, játszóházakkal, frissen készített hagyományos ételekkel várja vendégeit. Erdõ, mezõ, növény- és állatvilágának bemutatása mellett nagy hangsúlyt kap az ex lege védettséggel rendelkezõ Tõzegmohás láp speciális élõvilágának megismertetése is. Itt a vendégeket a Lápok Háza és egy pallósoros séta várja. A népi mesterségek közül a tökmagolaj sajtolás, kerek perec sütés és a fazekas termékek születésének mûveleteivel való megismerkedés színesíti az ide látogatók programját.

 

Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület

Az Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület 2008-ban alakult, 60 települést fog össze a Balaton-felvidéken.

Szakmai tevékenységünk:

  • a Vidékfejlesztési Minisztériummal megkötött szerzõdés alapján 2008-tól koordináljuk az Európai Uniós LEADER vidékfejlesztési források felhasználásának tervezését és megvalósítását 60 településen;
  • fontos eredményeink: települési értékek mentén túraútvonalak kialakítása, zöld turisztikai kínálat erõsítése, fiatalok bevonása a fejlesztési folyamatokba, helyi termékek és szolgáltatások népszerûsítése, a Vidék Minõsége – Éltetõ Balaton-felvidék védjegy kialakítása;

Az Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület 2014-ben tevékenységéért megkapta az Év vidékfejlesztõ közössége különdíjat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattól.

 

Írottkõ Natúrparkért Egyesület

Mi várja a látogatót Kõszegen és az Írottkõ-Geschriebenstein Natúrparkban?

A becsületkasszák városa és 15 település gazdag programkínálata, az Írottkõ-kilátó, tanösvények, tisztavizû források. Gasztronómiai és történelmi fesztiválok, várszínház, gyalogos és kerékpáros túrák, borkóstolók gondoskodnak arról, hogy senki se unatkozhasson térségünkben!

A natúrpark területén Kõszeg ódon városfalai és hangulatos utcái, 16 km kerékpárút, 15 tanösvény, természetvédelmi látogatóközpont, több kultúr- és helytörténeti kiállítás várja az érdeklõdõket.

Ha pihenésre, aktív kikapcsolódásra, a természet és a történelem megismerésére és mindezek mellett kulináris élvezetekre is vágyik – akkor látogasson el Ön is EDEN-díjas térségünkbe!

 

Alpokalja – Fertõtáj Vidékfejlesztési Egyesület

Az Alpokalja-Fertõ táj Vidékfejlesztési Egyesület 2008. október elején alakult meg, és a mintegy 39 települést magában foglaló térségen belül a fertõszéplaki Széchényi Kastélyban mûködik. Az egyesület széleskörû tevékenységet folytat – az alábbiakban látható vázlatosan –, melynek kiinduló pontja és egyben fõ célkitûzése a mottójuk szerint „megtartó vidék fejlõdõ életminõséggel”:

• a LEADER helyi akciócsoport mûködtetése a jogszabályi keretek között,

• a „Vidék Minõsége - Alpokalja-Fertõ táj védjegy hálózat” bevezetése és fenntartása, melynek központjaként mûködik a munkaszervezet,

• az ún. Örökség Hálózat életben tartása és az eddig programok mellé új kezdeményezések felkarolása