hírek

BIG AT-HU: Hospitálással egybekötött szakmai tanulmányút Sopronban játékos nyelvelsajátítás és kommunikatív nyelvoktatás témában

2017. november 7-én Alsó-Ausztria, Burgenland és Bécs térségéből óvoda- és iskolapedagógusok érkeztek Sopronban, hogy részt vegyenek a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. szervezésében megrendezésre kerülő határon átnyúló szakmai tapasztalatcserével egybekötött hospitálási alkalmon.

 

A rendezvényre az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttmûködési Program támogatásával megvalósuló „Oktatási együttmûködések az AT-HU határ régióban – BIG AT-HU” elnevezésû projekt keretében került sor, melynek témájául a „Játékos nyelvelsajátítás és kommunikatív nyelvoktatás az óvodai és iskolai német nemzetiségi képzés során” szolgált.

A program a Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvodába és Aranykapu Tagóvodájába tett látogatással kezdõdött, ahol a résztvevõk bepillantást nyerhettek a német nemzetiségi csoportok kétnyelvû óvodai foglalkozásába. A SoE Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda hat csoportja közül kettõben, míg az Aranykapu Tagóvodájának négy csoportja közül egyben kétnyelvû (német-magyar) nevelés zajlik. Ezekben a német nemzetiségi csoportokban a „Játék a szóval, játék a nyelvvel” program alapján alakítják a gyermekek napirendjét, ezáltal hangsúlyos szerepet kapnak a különbözõ témák (pl. õsz) és ünnepek (pl. Márton nap) német nyelvû énekekkel, mondókákkal, mesékkel és mozgásos játékokkal történõ feldolgozása, annak érdekében, hogy játékos módszerekkel ismerjék meg és szeressék meg a német nyelvet az óvodás gyermekek.

Az óvodai foglalkozás megtekintését követõen a résztvevõk a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskolába látogattak, ahol két német nyelvórán vettek részt, elõször az 1. osztályban, majd a 4. osztályban. Mindkét osztályban német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, csoportbontásban, heti 6 órában. Az 1-2. évfolyamon a kommunikációs készség, a nyelvi környezet kialakítása kap kiemelt szerepet játékos módszerek alkalmazása révén, ezáltal német nyelvû énekek, mondókák, szemléltetõ eszközök, mint például képek és bábok bevonása valamint sok-sok mozgás kíséri a nyelvórákat. A 3-4. osztályban már szaktárgyi órákon (környezetismeret, matematika) is találkoznak a tanulók a német nyelvvel, mindemellett a kommunikációs készségek fejlesztését továbbra is szem elõtt tartva az életkornak megfelelõ játékos szemléltetõeszközök bevonásával, dalok, mesék és történetek feldolgozásával, csoportmunkával zajlik a nyelvóra.

A gyakorlati szempontból tartalmas délelõtti programot követõen, délután a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán, ahol többek között német nemzetiségi óvodapedagógus képzés is folyik, lehetõség nyílt a szakmai tapasztalatok és észrevételek megvitatására valamint a felmerülõ kérdések feltevésére, miután Dr. Varga László dékán úr köszöntötte a résztvevõket, illetve a meglátogatott óvoda és iskola részletesen bemutatta az intézményt és pedagógiai programját.   

A BIG AT-HU projekt az egyes projektrégiókban (Nyugat-Dunántúl, Alsó-Ausztria, Bécs és Burgenland) lehetõséget kínál szakmai tanulmányúton, ún. hospitáláson történõ részvételre pedagógusoknak (nyelvtanároknak, kétnyelvû pedagógusoknak, a pilot intézmények képviselõinek, stb.), hogy megismerkedjenek az új módszerek gyakorlati alkalmazásával a szomszédos nyelvek ismeretének és többnyelvûség elõsegítésének érdekében. E rendezvény a második ilyen hospitálási alkalom volt a BIG AT-HU projekt keretében, melyen közel 20 osztrák pedagógus vett részt. 

fotógaléria

további hírek