hírek

BIG AT-HU: Hospitálással egybekötött szakmai tanulmányút a kőszegi Központi Művészeti Óvodában és a Szombathelyi Pipitér Óvodában

2019. március 28-án Alsó-Ausztria, Burgenland és Bécs térségéből intézményvezetők valamint óvoda- és iskolapedagógusok érkeztek Kőszegre és Szombathelyre, hogy részt vegyenek a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. szervezésében megrendezésre kerülő határon átnyúló szakmai tapasztalatcserével egybekötött hospitálási alkalmon.

A rendezvényre az Ausztria-Magyarország 2014-2020 INTERREG V-A Együttmûködési Program támogatásával megvalósuló „Oktatási együttmûködések az AT-HU határ régióban – BIG AT-HU” elnevezésû projekt keretében került sor, melynek témája a „Nyelvelsajátítás a játékosság, hagyományok ápolása és mûvészetek révénvolt.

A délelõtt folyamán a résztvevõk egyik csoportja a Szombathelyi Pipitér Óvodát látogatta meg, ahol bepillantást nyerhettek az egyik német nemzetiségi csoport kétnyelvû óvodai foglalkozásába. Az óvoda pedagógia programjának három alappillére a német nemzetiségi nevelés, a Montessori szellemû pedagógia és a néphagyományon alapuló kézmûvesség. A német nemzetiségi nevelés keretén belül az elsõdleges cél a nyelv megszerettetése, játékokkal, mondókákkal, hintáztatókkal, lovagoltatókkal, rajzos versikékkel, dalokkal, egyszerûbb gyermektáncokkal, hétköznapi szituációs helyzetekkel. Kiemelten fontosnak tartják, hogy a gyerekek játékos módon ismerkedhessenek a német nyelvvel, a német kisebbség szokásaival, táncaival, népviseletével. Minden csoportot áthatja a Montessori pedagógia, mivel az óvoda a régióban egyedülállóan Montessori bázisóvodaként is mûködik. Minden csoportban megtalálható a Montessori eszközrendszer valamennyi, vagy a lehetõségekhez képest valamely eleme.

A csoportfoglalkozás után Kapolcsi Kinga, óvodavezetõ körbevezette a résztvevõket az óvoda épületében, mely során láthatták az otthonos csoportszobákat, tornaszobát, sószobát, logopédiai, fejlesztõ és nyelvi nevelésre alkalmas szobákat, illetõleg a tágas udvart, melyekkel az intézmény rendelkezik. Az intézményi látogatást követõen az óvodavezetõ tartalmas és képi illusztrációkkal gazdagított prezentációjában bemutatta az óvodát, a napi mûködést biztosító személyi és tárgyi feltételeket, a Montessori szellemû pedagógiai nevelést, mely az óvodában sikeresen alkalmazott módszer. A látottakat és a bemutató elõadást követõen a résztvevõ pedagógusok számára lehetõség nyílt a tapasztalataik, kérdéseik megvitatására is.

A pedagógusok másik csoportja a kõszegi Központi Óvodát látogatta meg a délelõtt folyamán, ahol az öt csoportból egy csoportban német nemzetiségi nevelés folyik. A nevelés során kiemelten szem elõtt tartják az óvodáskorú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelõen a kisebbség nyelvének és kultúrájának megismerését, a nemzetiségi kulturális hagyományok és szokások ápolását, átörökítését, valamint a kisebbségi identitástudat kialakulásának, megalapozásának segítését és fejlesztését. Elõször a csoportfoglalkozáson vehettek részt a látogatók, ahol megszemlélhették a szabad játék, barkácsolás mellett a német nyelvvel való ismerkedésre szolgáló tevékenységeket is. A Víz Világnapjához kapcsolódóan a mondókák, dalok, a mese és az ismeretek bõvítését szolgáló játékok is mind e téma köré csoportosultak. A foglakozás végeztével megtekinthették az intézményvezetõ segítségével az óvodát, megismerhették az alkalmazott pedagógiai módszert. Az óvoda Nagy Jenõné: „Óvodai nevelés a mûvészetek eszközeivel” nevelési programját adaptálta. A program alappillére kettõs: az érzelmekre épít és a gyermek esztétikai tevékenységét, alkotó készségének fejlesztését hangsúlyozza. Rendszere jól alkalmazható a nemzetiségi-etnikai kisebbség gyermekeit nevelõ óvodában is. Ezután a német nemzetiségi csoport két óvodapedagógusa is beszámolt a gyermekek mindennapjairól. A pedagógusok lehetõséget kaptak, hogy egymással és a helyi pedagógusokkal is megvitassák a nap tapasztalatait, valamint feltegyék kérdéseiket az õket foglalkoztató témákban.

A gyakorlati szempontból tartalmas délelõtti programot követõen, a délután folyamán lehetõség nyílt a résztvevõk számára a szakmai tapasztalatcserére, valamint a BIG AT-HU projekt keretében megvalósuló módszertani fejlesztésekhez kapcsolódóan bepillantást nyerhettek az óvoda és az általános iskola 1-2-3. osztálya számára készült német nyelvi tananyag módszertanába.

A BIG AT-HU projekt az egyes projektrégiókban (Nyugat-Dunántúl, Alsó-Ausztria, Bécs és Burgenland) lehetõséget kínál szakmai tanulmányúton, ún. hospitáláson történõ részvételre pedagógusoknak (nyelvtanároknak, kétnyelvû pedagógusoknak, a pilot intézmények képviselõinek, stb.), hogy megismerkedjenek az új módszerek gyakorlati alkalmazásával a szomszédos nyelvek ismeretének és többnyelvûség elõsegítésének érdekében. E rendezvény a harmadik hospitálási alkalom volt a BIG AT-HU projekt keretében, melyen közel 25 osztrák pedagógus vett részt.

fotógaléria

további hírek